Consiliu de conducere 21.03.2012

Astăzi a avut loc şedinţa consiliului de conducere al unităţii cu următoarea ordine de zi:
1. Aspecte prezentate la bilanţul ANP pentru anul 2011.
Directorul unităţii a prezentat cele mai importante aspecte discutate în şedinţa premergătoaare bilanţului precum şi cadrul general în care s-a desfăşurat şedinţa de bilanţ.
2. Analiza aplicării mijloacelor de imobilizare persoanelor private de libertate.
Dl. Bârzu a prezentat analiza din care nu a rezultat probleme deosebite.
3. Analiza modului de efectuare al serviciului de către agenţii din posturile de control.
Dl. Bârzu a prezentat de asemenea a analiză din care a rezultat faptul că este necesară reinstruirea agenţilor deoarece se constată o oarecare superficialitate în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
4. Solicitarea unor cadre din sectorul operativ de a se muta în alte unităţi din sistem.
Directorul a propus amânarea discuţiilor pe această temă datorită absenţei d-lui Fabry. SNLP a solicitat ca discuţia să aibă loc într-un interval de timp rezonabil.
5. Activităţile desfăşurate de biroul resurse umane şi formare profesională pe linia recrutării de candidaţi pentru instituţiile de învăţământ.
A fost prezentată succint activitatea de recrutare desfăşurată în perioada anterioară în cele 6 licee din municipiul Giurgiu.
6. Analiza înfiinţării atelierului ocupaţional seră tip solar şi stadiul derulării proiectelor europene la nivelul penitenciarului Giurgiu.
D-na Urdea a prezentat stadiul în care se află proiectele în derulare şi soluţiile privind înfiinţarea atelierului ocupaţional seră tip solar cu variantele respective. În funcţie de branşarea unităţii la reţeaua de gaze se va adopta o soluţie.
7. Numirea prin DZU şi împuternicirea unor cadre pe funcţii de conducere.
Directorul informează consiliu că urmează a fi desemnaţi prin DZU să coordoneze activitatea serviciului respectiv cei 2 ofiţeri declaraţi admis la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de contabil şef respectiv şef sv. asistenţă psihosocială. De asemenea consideră oportună propunerea de împuterncire în funcţia de contabil şef a d-nei Urdea având în vedere că numirea urmează să se facă doar peste câteva luni, în funţie de avizul necesar privind accesul la informaţii clasificate.
8. Adresa SNLP – Filiala Giurgiu referitoare la constatarea reprezentativităţii.
S-a informat consiliu de conducere despre adresa prin care SNLP aduce la cunoştinţa conducerii unităţii sentinţa civilă prin care se constată reprezentativitatea SNLP la nivelul Penitenciarului Giurgiu (amănunte despre această sentinţă într-un articol viitor, separat).
9. Alte probleme.
Directorul atrage atenţia membrilor consiliului asupra obligativităţii prezentării întregului personal pentru ridicarea fişelor de aptitudini de la d-na Stoenescu (responsabil securitatea în muncă) şi completarea unor analize medicale în vederea finalizării fişelor medicale realizate de medicul de medicina muncii.
De asemenea se prezintă un plan de măsuri privind prevenirea unor boli transmisibile şi o dispoziţie a ANP privind oportunitatea preluării unui spaţiu care a aparţinut Judecătoriei şi Parchetului Comana/ Giurgiu.

Comentarii închise.