R.O.F.

Regulamentul de Organizare si Functionare al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare
 

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. Prezentul Regulament stabileste modul de functionare si organizare a Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare conform prevederilor statutare.

CAPITOLUL II. Structura de organizare a sindicatului

Art. 2. Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare este alcatuit din grupe sindicale organizate la nivelul unitatilor penitenciare si a aparatului central in conformitate cu art. 22 (1) din statut.

Art. 3.

(1) Conform prevederilor statutare, organul de control financiar este comisia de cenzori.

(2) Comisia de cenzori executa controlul financiar de cel putin doua ori pe an, la convocarea Biroului Executiv si intocmeste, dupa fiecare control si anual rapoarte pe care le prezinta Biroului executiv, Consiliului Sindicatului si Adunarii Generale.

Art. 4. Organele de conducere ale sindicatului sunt:

 1. Adunarea Generala
 2. Consiliul Sindicatului
 3. Biroul Executiv
 4. Grupe sindicale

Art. 5. Adunarea generala

(1) Lucrarile Adunarii Generale se desfasoara in conformitate cu statutul SNLP.

(2) Adunarea generala este alcatuita din membrii Biroului Executiv, liderii grupelor sindicale si membrii delegati in conformitate cu prevederile statutare.

(3) Adunarea Generala este convocata de:

 1. Biroul Executiv in sesiuni ordinare, de regula anual dar nu mai tarziu de o data la doi ani;
 2. Biroul Executiv sau Presedinte, in sesiuni extraordinare, ori de cate ori este nevoie.
 3. Consiliul National in sesiune extraordinara, la solicitarea unei jumatati din numarul membrilor sai, solicitare ce va fi inaintata in scris Biroului Executiv, care va stabili data, locul, conditiile desfasurarii sesiunilor si agenda de lucru.

(4) Convocarea membrilor se face cu minim 30 zile inaintea sesiunilor ordinare si cu minim 7 zile inaintea sesiunilor extraordinare, cu respectarea prevederilor din art. 35 (1) din Legea Sindicatelor.

(5) Din delegatie vor face parte liderul si viceliderul grupei. Desemnarea celorlalti delegati se face de catre Adunarea Generala a grupei sindicale (cu respectarea raportului de reprezentare). In cazul in care, din diferite motive nu a putut fi organizata Adunarea Generala a grupei sindicale, reprezentantii vor fi stabiliti in sedinta a comitetului sindical.

(6) La lucrarile Adunarii Generale pot participa si alte persoane invitate de Biroul executiv.

(7) Adunarea Generala solutioneaza problemele S.N.L.P. si are atributiuni si competente prevazute in statut si in prezentul regulament.

(8) Elaborarea, transmiterea si urmarirea aplicarii rezolutiilor adoptate de Adunarea Generala, se va realiza prin grija Biroului Executiv.

Art. 6. Consiliul National

(1) Consiliul National este alcatuit din membrii Biroului Executiv si liderii grupelor sindicale.

(2) Consiliul National este convocat de Biroul Executiv sau presedinte semestrial in sesiuni de lucru ordinare sau, atunci cand este necesar, in sesiuni extraordinare. De asemenea, Biroul Executiv va convoca in sesiune extraordinara Consiliul National la solicitarea unei treimi din numarul membrilor sai, solicitarea fiind inaintata in scris Biroului Executiv, care va stabili data, locul, conditiile desfasurarii sesiunilor si agenda de lucru.

(3) Convocarea membrilor se face prin grija Biroului Executiv, cu minim 7 zile inaintea datei stabilite pentru desfasurarea lucrarilor in cazul sesiunilor ordinare si minim 3 zile in cazul sesiunilor extraordinare.

(4) Sedintele Consiliului National sunt statutar intrunite in prezenta a 2/3 din numarul membrilor Biroului Executiv si a liderilor grupelor sindicale. In cazul in care nu se intruneste cvorumul de prezenta, in termen de 15 zile se convoaca din nou Consiliul, cvorumul de prezenta fiind de cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor.

(5) La sesiunile Consiliului National pot participa si alte persoane invitate de Biroului executiv.

(6) Hotararile Consiliului National se adopta cu o majoritate simpla din totalul voturilor secret exprimate, modalitatea de votare stabilindu-se in prima zi a lucrarilor.

(7) Elaborarea, transmiterea si urmarirea aplicarii hotararilor adoptate in sesiuni de Consiliului National, se va realiza prin grija Secretarului General.

Art. 7. Biroul Executiv

(1) Conducerea activitatii curente a sindicatului este incredintata Biroului Executiv, care reprezinta sindicatul in toate actiunile sale juridice, conformandu-se Statutului, rezolutiilor Adunarii Generale si hotararilor Consiliului National.

(2) Biroul Executiv se compune din: Presedinte, 3 Vicepresedinti si Secretar general, alesi de Adunarea Generala prin vot secret direct pe functii.

(3) Mandatul membrilor Biroului Executiv este de 4 ani, acestia avand dreptul sa candideze din nou la sfarsitul mandatului.

(4) Activitatea Biroului Executiv se desfasoara in sedinte ordinare care au loc lunar. Biroul Executiv se poate intruni ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare.

(5) Sedintele Biroului Executiv sunt statutare in prezenta majoritatii simple a membrilor si ia decizii cu majoritatea simpla a celor prezenti. In caz de egalitate votul presedintelui este hotarator. Lucrarile sunt conduse de Presedinte iar in lipsa acestuia, de catre persoana desemnata de acesta din cadrul membrilor Biroului Executiv.

(6) Sedintele se finalizeaza cu decizii semnate pentru conformitate de catre presedintele sindicatului si secretarul general.

(7) Biroul Executiv are obligatia de a comunica liderilor grupelor sindicale hotararile adoptate, pentru a fi puse in aplicare.

(8) Impartirea responsabilitatilor in cadrul Biroului Executiv se face de comun acord intre membrii sai. Acestia sunt solidar raspunzatori pentru deciziile adoptate.

(9) Biroul Executiv are competente in toate problemele pe care Statutul nu le-a atribuit altui organ de conducere.

(10) Biroul Executiv, in cazuri exceptionale, poate decide convocarea Adunarii Generale a grupei.

Art. 8. Presedintele sindicatului:

(1) Presedintele sindicatului este ales prin vot secret de catre Adunarea Generala pentru o perioada de 4 ani din randul membrilor de sindicat.

(2) Persoana care candideaza la aceasta functie trebuie sa indeplineasca conditiile Statutului S.N.L.P. si sa depuna la Biroul Executiv un CV precum si o scrisoare de intentie. Acestea vor fi prezentate Adunarii Generale.

(3) In caz de vacantare a functiei de Presedinte, functia acestuia va fi preluata de unul dintre vicepresedinti conform deciziei Biroului executiv, pana la organizarea, in termen de 30 de zile, a Adunarii Generale.

(4) Pe durata mandatului presedintele este suspendat din activitatea de baza, urmand a fi salarizat de organizatia sindicala.

(5) Pe durata mandatului presedintele are atributiile prevazute in Statutul SNLP.

Art. 9. Vicepresedintii sindicatului

(1) Vicepresedintii sindicatului sunt alesi prin vot secret de catre Adunarea Generala pentru o perioada de 4 ani din randul membrilor de sindicat.

(2) Persoana care candideaza la aceasta functie trebuie sa indeplineasca conditiile Statutului S.N.L.P. si sa depuna la Biroul Executiv un CV precum si o scrisoare de intentie. Acestea vor fi prezentate Adunarii Generale.

(3) Pe durata mandatului vicepresedintii au atributiile prevazute in Statutul SNLP si prezentul regulament.

Art. 10. Secretarul general

(1) Secretarul general este ales prin vot secret de catre Adunarea Generala pentru o perioada de 4 ani din randul membrilor de sindicat.

(2) Persoana care candideaza la aceasta functie trebuie sa indeplineasca conditiile Statutului S.N.L.P. si sa depuna la Biroul Executiv un CV precum si o scrisoare de intentie. Acestea vor fi prezentate Adunarii Generale.

(3) In caz de vacantare a functiei de secretar general, functia acestuia va fi preluata de unul dintre vicepresedinti conform deciziei Biroului executiv, pana la organizarea Adunarii Generale.

(4) Pe durata mandatului secretarul general are atributiile prevazute in Statutul SNLP si prezentul regulament.

Art. 11. Adunarea generala a grupei

(1) La nivelul grupei sindicale se constituie Adunarea generala a grupei formata din toti membrii de sindicat ai acesteia.

(2) Adunarea generala a grupei sindicale se organizeaza, de regula, anual. La solicitarea liderului grupei sindicale sau a minim 1/3 din membrii de sindicat se poate intrunii in sesiune extraordinara. Cererea este adresata, in scris, liderului grupei iar convocarea adunarii generale se face de catre acesta cu cel putin 10 zile inainte de data acesteia.

(3) Sedintele sunt statutar intrunite in prezenta a 2/3 din totalul membrilor de sindicat. In cazul in care numarul minim necesar nu a fost intrunit se va convoca o noua Adunare generala a grupei. La a doua convocare sedinta este statutar intrunita daca participa 1/2 din totalul membrilor si lucreaza statutar cu jumatate plus unul din numarul celor prezenti.

(4) Deciziile Adunarii generale a grupei sunt adoptate prin vot cu majoritate simpla.

(5) Lucrarile sunt conduse de liderul sau dupa caz de viceliderul grupei.

(6) Alegerile se fac prin vot secret cu o majoritate simpla din numarul membrilor prezenti; membrii de sindicat care, din motive obiective (avand in vedere domeniul de activitate si atributiile specific nu pot participa la sedinta Adunarii generale, isi pot exprima votul in urna volanta.

(7) Modul de vot, comisiile de votare si/sau de insotire a urnei volante constituie Anexa a prezentului regulament.

Art. 12.

(1) In conformitate cu prevederile art. 22(3) din Statutul S.N.L.P., privind structura organizatorica si organele de conducere, la nivelul grupei sindicale se alege un comitet de sindicat cu rol consultativ, constituit din reprezentanti ai sectoarelor de activitate;

(2) Lucrarile comitetului de sindicat sunt conduse de liderul grupei.

Art. 13. Liderul grupei sindicale

(1) Este ales de Adunarea Generala a grupei sindicale, pe o perioada de patru ani cu posibilitatea realegerii si cu respectarea conditiilor prevazute de Statutul S.N.L.P.

(2) Liderii de grupe sindicale nu pot fi alesi din randul salariatilor care indeplinesc functia de director si director adjunct;

(3) Pe perioada mandatului liderul grupei sindicale indeplineste urmatoarele atributii:

 1. conduce si raspunde de intreaga activitate a grupei sindicale;
 2. convoaca si prezideaza adunarile generale ale grupei, precum si ale comitetului sindical;
 3. este membru de drept in Consiliul National si Adunarea Generala a S.N.L.P;
 4. tine la zi evidenta membrilor de sindicat;
 5. se ingrijeste de primirea de noi membri in sindicat ;
 6. sesizeaza orice aspect privind nerespectarea Statutului si a Regulamentelor organizatiei sindicale si face propuneri Biroului Executiv al S.N.L.P. pentru emiterea de decizii sau note interne, care vor fi supuse aprobarii Consiliului National si Adunarii Generale;
 7. reprezinta interesele in raporturile de serviciu cu organele de conducere ale unitatii precum si in raporturile cu alte organizatii sindicale locale. In situatii deosebite sesizeaza membrii Biroului Executiv;
 8. coordoneaza activitatea de rezolvare a litigiilor de munca sau a raporturilor de serviciu in care este implicat membrul de sindicat sau grupa sindicala ;
 9. reprezinta grupa sindicala la nivel local in raport cu tertii;
 10. organizeaza alegeri pentru constituirea unui comitet sindical, format din reprezentantii sectoarelor de activitate cu scopul organizarii mai judicioase a activitatii sindicale, dar nu mai putin de 3 membri;
 11. recompenseaza material sau moral membri de sindicat care-si aduc contributia la bunul mers al activitatii sindicale cu consultarea comitetului de sindicat;
 12. poarta intreaga responsabilitate a gestionarii resurselor financiare la nivel local din cuantumul de 70% din cotizatia incasata. Cheltuielile vor fi angajate in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala. Pentru cheltuieli efectuate in scopul achizitiei unui bun, prestari de serviciu, executie de lucrari, cheltuieli care depasesc echivalentul a 1.200 Euro/luna, este necesar avizul Biroului Executiv;
 13. raspunde pentru organizarea, gestionarea si conducerea contabilitatii grupei sindicale, in conformitate cu prevederile legale;
 14. in toate deciziile pe care le ia respecta Statutul, Regulamentul de Organizare si Functionare, rezolutiile Adunarii Generale, hotararile Consiliului National si deciziile Biroului Executiv;
 15. stabileste si coordoneaza activitatile membrilor de sindicat;
 16. face parte din comisiile de negociere cu conducerile administrative a acordurilor sau contractelor colective de munca si desemneaza membrii SNLP in comisiile de disciplina sau paritare stabilite conform legii.

Art. 14. Viceliderul grupei sindicale

(1) este ales de Adunarea Generala a grupei sindicale, pe o perioada de patru ani cu posibilitatea realegerii si cu respectarea conditiilor prevazute de Statutul S.N.L.P.

(2) din randul membrilor de sindicat.

(3) pe perioada mandatului, viceliderul grupei sindicale indeplineste atributiile prevazute in statutul SNLP.

(4) organizeaza activitati in ceea ce priveste turismul, odihna si tratamentul membrilor grupei sindicale;

(5) intocmeste lucrarile de secretariat in cadrul Adunarii Generale a grupei;

(6) indeplineste atributiile liderului de grupa in lipsa acestuia (concediu medical, concediu de odihna, cand este suspendat pana la organizarea noilor alegeri, in caz de demisi;

(7) nu are competenta in angajarea de cheltuieli financiare, cu exceptia situatiilor prevazute la al. (5);

(8) indeplineste atributiile stabilite de catre liderul de grupa sindicala.

Art. 15. Reprezentantii sectoarelor de activitate

(1) In scopul organizarii judicioase a activitatii sindicale, la nivelul fiecarei grupe se constituie un comitet sindical, format din lider, vicelider si reprezentanti ai sectoarelor de activitate.

(2) Desemnarea reprezentantilor sectoarelor de activitate se face prin alegerea din cadrul sectoarelor de activitate (alegerea se face liber in cadrul fiecarui sector), iar hotararea luata se comunica liderului in vederea constituirii comitetului.

(3) Reprezentantii sectoarelor de activitate nu adopta nici o decizie sau hotarare, nu reprezinta interesele membrilor de sindicat in raporturile cu organele administrative ale unitatii si nu pot reprezenta grupa sindicala in relatiile cu publicul si mass-media;

(4) Reprezentantii sectoarelor de activitate au urmatoarele atributii:

 1. urmaresc, sesizeaza, fac propuneri privind sistemul informational al grupei sindicale, cu scopul asigurarii unei informari corecte si fluente, de la si spre membrii de sindicat, cu privire la deciziile, hotararile si rezolutiile adoptate de organele de conducere ale S.N.L.P.;
 2. indeplinesc atributiile stabilite de catre liderul de grupa sindicala;
 3. participa la sedintele organizate de liderul gruparii sindicale ori de cate ori este nevoie.

Art. 16. Administratorul de cont are urmatoarele atributii

 1. raspunde de organizarea evidentei contabile a patrimoniului si gestiunii economico-financiare a grupei sindicale;
 2. intocmeste documentele privind incasarea cotizatiei, depunerii in contul curent, ridicari de numerar;
 3. acorda viza de control financiar preventiv;
 4. intocmeste si transmite la sediul central situatiile si documentele privind executia bugetara trimestriala, semestriala si anuala a contului grupei sindicale, cu aprobarea liderului grupei sindicale;
 5. raspunde de organizarea evidentei contabile a patrimoniului si gestiunii economico-financiare a grupei sindicale, urmareste si asigura integritatea patrimoniului bunurilor aflate in patrimoniul gruparii sindicale. (nu numai din punct de vedere financiar ci si cu privire la inventarierea, si pastrarea in bune conditii a bunurilor aflate in patrimoniul grupei sindicale).

Art. 17. Membrii de sindicat

(1) Calitatea de membru al Sindicatului se dobandeste prin aderare liber consimtita la Statutul S.N.L.P. si prin formularea unei cereri scrisa (adeziune) in acest sens.

(2) La primirea adeziunii liderul de sindicat o inainteaza catre Biroul Executiv.

(3) Calitatea de membru al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare incepe din momentul aprobarii adeziunii de catre Biroul Executiv, in urma propunerii liderului grupei sindicale;

(4) Cotizatia se achita incepand cu luna in care a fost aprobata adeziunea, in urma notificarii sectorului financiar din unitate cu privire la cele solicitate de salariat in vederea retinerii cotizatiei lunare.

CAPITOLUL III. Mijloace de actiune sindicala

Art. 18. Pentru infaptuirea scopurilor si obiectivelor, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, va actiona prin mijloacele specifice luptei sindicale prevazute in actele normative care reglementeaza conflictele de munca, aceste fiind: negocierea, medierea, concilierea, petitia, protestul, demonstratia, greva.

Art. 19. Conflictele dintre salariati si unitatile la care sunt incadrati, cu privire la interesele cu caracter profesional, social sau economic ori la drepturile ce decurg din desfasurarea raporturilor de munca, sunt conflicte de munca. Ambele parti au obligatia ce decurge din lege, sa solutioneze conflictele de munca prin buna intelegere sau prin procedurile stabilite de lege.

Art. 20. Conflictele de drepturi

(1) Conflictele de munca ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii decurgand din legi sau din alte acte normative, precum si din contractele colective sau individuale de munca, sunt conflicte referitoare la drepturile salariatilor, fiind denumite conflicte de drepturi.

(2) Conflictele de drepturi de solutioneaza de instantele de judecata. Pentru rezolvarea acestor categorii de conflicte, S.N.L.P. va fi reprezentat in instanta de un aparator ales.

Art. 21. Conflictele de interese

(1) Conflictele de munca ce au ca obiect stabilirea conditiilor de munca cu ocazia negocierii contractelor colective de munca sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salariatilor, denumite conflicte de interese.

(2) Conflictele de interese se vor declansa cand unitatea incalca, sau nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege privind drepturile legale ale salariatilor.

(3) In situatia posibilitatii declansarii unor conflicte de interese, S.N.L.P. va sesiza, in scris, unitatea, despre aceasta situatie. Sesizarea va cuprinde precizarea, revendicarile salariatilor, motivarea acestora, precum si propunerile de solutionare.

(4) In situatia in care unitatea nu a raspuns la toate revendicarile formulate sau, desi a raspuns, S.N.L.P. nu este de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se considera declansat.

Art. 22.

Concilierea, medierea si arbitrajul conflictelor de interese se face cu respectarea procedurilor prevazute de lege.

Art. 23. Declararea grevei

(1) Greva poate fi declarata numai pentru apararea intereselor cu caracter profesional, economic si social ale salariatilor. Greva nu poate urmari realizarea unor scopuri politice.

(2) Greva poate fi declarata numai daca, in prealabil, au fost epuizate posibilitatile de solutionare a conflictului de interese prin procedurile legale.

(3) Grevele pot fi de avertisment, propriu-zise sau de solidaritate.

(4) Participarea la greva este libera. Nimeni nu poate fi constrans sa participe la greva sau sa refuze sa participe.

(5) Hotararea de a declara greva se ia de catre S.N.L.P. in urma convocarii Adunarii Generale in sedinta extraordinara, obtinandu-se acordul a cel putin jumatate din numarul membrilor de sindicat.

(6) Termenele si procedura desfasurarii grevei sunt cele prevazute de lege.

CAPITOLUL IV. Recompense si sanctiuni

Art. 24. Recompensarea membrilor de sindicat.

(1) Pentru activitatea desfasurata in cadrul organizatiei membrii de sindicat pot fi recompensati.

(2) Actiunile pentru care se acorda recompense membrilor de sindicat sunt:

 1. indeplinirea cu eficienta a sarcinilor incredintate in cadrul organizatiei sindicale
 2. rezultate foarte bune obtinute in indeplinirea obiectivelor stabilite
 3. servicii deosebite aduse S.N.L.P. in solutionarea problemelor, situatiilor deosebit de complexe.
 4. contributii remarcabile la activitatile de solidaritate sindicala
 5. rezultate foarte bune obtinute la concursuri
 6. initiative privind organizarea activitatii sindicale

Art. 25. Recompensele acordate:

 1. premii in bani si obiecte;
 2. diplome de merit si distinctii;
 3. titluri onorifice;

Art. 26. Modalitatea de acordare a recompenselor:

(1) Recompensele se acorda fara partinire, diferentiat si, dupa caz, individual sau in grup. Pentru aceeasi fapta se acorda o singura recompensa.

(2) In cadrul grupelor sindicale recompensarea se face de catre liderul grupei, cu consultarea Comitetului Sindical. Dupa acordarea recompenselor va fi notificat Biroul Executiv.

(3) La nivel national recompensarea se face de catre Presedintele SNLP cu aprobarea Biroului Executiv. Dupa acordarea recompenselor va fi notificat Consiliul National.

Art. 27. Principalele abateri savarsite de membri de sindicat, care se sanctioneaza disciplinar sunt:

 1. nerespectarea statutului si/sau regulamentului de organizare si functionare a SNLP;
 2. acordarea de recompense nemeritate sau aplicarea de sanctiuni nejustificate;
 3. abuzul de autoritate;
 4. dezinformarea sau ascunderea unor fapte care sa puna in lumina defavorabila S.N.L.P.;
 5. lipsa de sinceritate sau a curajului raspunderii pentru faptele comise;
 6. prezentarea de rapoarte, scrisori, cereri si sesizari individuale neconforme cu realitatea sau petitii de grup mincinoase;
 7. participarea voluntara fara acordul Consiliului Sindicatului la greve sau alte forme de manifestare sindicale neautorizate de S.N.L.P. ;
 8. lipsa de respect manifestata fata de liderii alesi, constand intr-un comportament violent sau indecent;
 9. neindeplinirea sarcinilor incredintate pe linie sindicala;
 10. intarzieri nejustificate privind plata cotizatiei sau a altor obligatii financiare fata de sindicat.

Art. 28. Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica membrilor de sindicat:

(1) Membrilor de sindicat le sunt aplicabile urmatoarele sanctiuni:

 1. atentionarea scrisa;
 2. suspendarea din sindicat pe o perioada de la 1 la 6 luni;
 3. excluderea din sindicat.

(2) Atentionarea scrisa se aplica pentru abateri care nu afecteaza esential activitatea sindicala.

(3) Suspendarea pe o perioada de 1 – 6 luni are ca efect anularea pe aceasta perioada a drepturilor ce decurg din statut. In cazul suspendarii liderilor grupelor sindicale, atributiile acestora sunt preluate de vicelider.

(4) Excluderea din sindicat este decisa in cazul unor abateri care afecteaza grav activitatea sindicala.

Art. 29. Metodologia de aplicare a sanctiunilor

(1) Abaterea disciplinara poate fi constatata de orice persoana care are calitatea de membru al organizatiei sindicale. Sesizarea abaterii va fi inaintata liderului grupei sindicale. In cazul abaterilor disciplinare comise de lideri de grupa sindicala, sesizarea va fi inaintata presedintelui SNLP.

(2) La primirea sesizarii unei abateri, liderul grupei audiaza persoana care a intocmit sesizarea precum si membrul de sindicat reclamat si cerceteaza imprejurarile in care s-a comis abaterea iar concluziile le inainteaza Biroului executiv. In cazul sesizarilor ce vizeaza un lider de grupa sindicala Biroul executiv audiaza persoana care a intocmit sesizarea precum si liderul de sindicat si cerceteaza imprejurarile in care s-a comis abaterea iar concluziile le inainteaza Consiliului sindicatului.

(3) Sanctiunile se aplica membrilor sindicatului de catre Biroul executiv la propunerea liderului grupei sindicale cu exceptia cazurilor in care se ia decizia de sanctionare a liderului.

(4) Sanctiunile aplicate membrilor se pot contesta, in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta, la Consiliul sindicatului care poate lua decizia de mentinere sau anulare a sanctiunii.

(5) Deciziile emise de Biroul Executiv sau, hotararile emise de Consiliul Sindicatului sunt definitive.

CAPITOLUL V. Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 30. Cu data adoptarii prezentului, Regulamentul de organizare si functionare a Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare adoptat de catre Adunarea Generala din 08.04.2006, se abroga.

Art. 31. Prezentul Regulament de Organizare si Functionare poate fi modificat si completat in cadrul Consiliului Sindicatului, hotararile acestui organ de conducere fiind aplicabile pana la urmatoarea Adunare Generala cand vor fi supuse validarii acesteia.

Art. 32. Prezentul Regulament de organizare si functionare a fost adoptat de Adunarea Generala, forul suprem de conducere al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare, intrunita statutar in data de 07.06.2008.

ANEXA

 

PROCEDURA DE ALEGERE A LIDERULUI SI VICELIDERULUI
GRUPEI SINDICALE A S.N.L.P.

1. In cazul expirarii mandatului liderului/viceliderului (la patru ani), in cazul renuntarii la calitatea de lider/vicelider sau suspendarii, la nivelul grupei sindicale a SNLP se vor organiza alegeri.

2. In vederea organizarii alegerilor, Adunarea generala a grupei se convoaca in conditiile specificate de Statutul SNLP si prezentul regulament.

3. In termen de cel mult 10 zile de la convocarea Adunarii generale se vor depune la sediul grupei SNLP candidaturile pentru postul/posturile pentru care vor fi organizate alegeri. Candidaturile vor cuprinde datele de identificare ale candidatului, calitatea de salariat in sistemul A.N.P., precum si o motivatie succinta a deciziei de a candida.

4. Dupa expirarea termenului de depunere a candidaturilor, se va intocmi un proces-verbal semnat de Reprezentantii sectoarelor de activitate prin care se certifica validitatea candidaturilor, care se va prezenta in Adunarea generala. La validare nu vor participa Reprezentantii sectoarelor de activitate care si-au depus candidatura.

5. In cazul in care, dintre Reprezentantii sectoarelor de activitate raman mai putin de 2 care nu si-au depus candidatura, validarea se va face de Comisia de numarare si validare a voturilor si candidaturilor.

6. Ulterior validarii candidaturilor, in vederea organizarii lucrarilor Adunarii generale a grupei, se vor respecta prevederile prezentului regulament.

7. Alegerile se fac prin vot secret cu o majoritate simpla din nr. membrilor prezenti; membrii de sindicat care, din motive obiective (avand in vedere domeniul de activitate si atributiile specifice) nu pot participa la sedinta Adunarii generale, isi pot exprima votul in urna volanta.

8. In cadrul Adunarii generale a grupei se stabilesc, prin vot, urmatoarele:

 1. alegerea unei comisii din 3 persoane, pentru numararea si validarea voturilor si a candidaturilor;
 2. intervalul de timp in care se vor desfasura alegerile si care nu va depasi 3 zile, astfel incat sa se permita exercitarea dreptului de vot a membrilor sindicali din toate sectoarele de activitate.

9. Liderul, viceliderul sau, in lipsa acestora, membrul de sindicat desemnat de Reprezentantii sectoarelor de activitate are urmatoarele atributii cu privire la organizarea si desfasurarea procedurii de alegeri:

 1. convoaca Adunarea generala a grupei in vederea organizarii alegerilor;
 2. primeste candidaturile pe postul/posturile pentru care vor fi organizate alegeri si le prezinta in cadrul Adunarii generale;
 3. intocmeste buletinele de vot care se vor emite in numar egal cu numarul de membrii de sindicat (buletinele vor fi stampilate in coltul stang cu stampila grupei sindicale);
 4. intocmeste tabel cu toti membri grupei sindicale (nume/prenume/CNP/semnatura)
 5. in cadrul Adunarii generale va prezenta modul de desfasurare a alegerilor si va instrui comisia de numarare si validare a voturilor.
 6. intocmeste si preda comisiei tabelul cu membrii sindicali care isi vor exercita dreptul la vot, precum si buletinele de vot;
 7. pune la dispozitia comisiei care se ocupa cu alegerile o urna mobila care se va sigila in prezenta acesteia;
 8. pune la dispozitia comisiei spatiul sindical si un loc in care sa se poata pastra in siguranta urna de vot, buletinele de vot si lista de votare;
 9. afiseaza numele persoanelor care si-au depus candidatura pentru functia vacanta, precum si rezultatul final al alegerilor;
 10. comunica Biroului Executiv al SNLP rezultatul alegerilor.

10. Comisia de numarare si validare a voturilor si candidaturilor are urmatoarele atributii:

 1. valideaza candidaturile in cazul specificat de punctul 5 din prezenta Anexa
 2. participa la sigilarea urnei verificand sa fie goala in momentul sigilarii;
 3. preia urna precum si buletinele de vot si verifica daca acestea sunt emise in numar egal cu numarul membrilor de sindicat inscrisi in tabelul nominal, precum si daca sunt stampilate cu stampila grupei in coltul din stanga, apoi le distribuie participantilor la vot;
 4. verifica introducerea individuala a voturilor in urna si se asigura de semnarea listei de vot de catre fiecare votant;
 5. se deplaseaza cu lista de votare, buletinele de vot si urna de votare (care devine urna volanta) la membrii sindicali care nu pot participa la vot datorita atributiilor specifice ori a programului de serviciu, sau o depune intr-un loc stabilit pentru ca acestia sa-si poata exercita dreptul de vot;
 6. asigura supravegherea urnei volante pe tot parcursul perioadei de votare stabilite in Adunarea generala a grupei si incuie/sigileaza incaperea in care este depozitata urna, in perioadele de timp in care niciunul dintre membrii comisiei nu este in incapere;
 7. numara voturile anuland buletinele de vot necompletate precum si cele pe care a fost inscrisa o alta persoana decat cele care si-au depus candidatura;
 8. intocmeste procesul-verbal privind rezultatul numararii voturilor verificand daca numarul voturilor exprimate este de cel putin 2/3 sau 1/2 (in functie de prima sau a doua convocare a adunarii) din numarul total de membrii si va desemna castigatorul alegerilor prin majoritatea simpla a voturilor, validand rezultatul alegerilor;

11. Documentele rezultate in urma organizarii alegerilor la nivelul grupei vor fi arhivate intr-un dosar si pastrate cu termen permanent.