Statutul sindicatului

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1 – Denumire, sediu si insemne

(1) Denumirea organizatiei este „Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare”.
(2) Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare, denumit in continuare Sindicatul, este organizatie cu personalitate juridica, constituita in temeiul legii.
(3) Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare are sediul in Bucuresti.
(4) Insemnele organizatiei sunt prezentate in anexa nr. 1 si fac parte integranta din prezentul statut. Abrevierea denumirii organizatiei este SNLP.

Art. 2 – Membrii de sindicat

Sindicatul reuneste, fara discriminare, pe baza liberului consimtamant, salariati si fosti salariati din sistemul institutional al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din cadrul Ministerului Justitiei.

Art. 3 – Scopul infiintarii Sindicatului

(1) Sindicatul apara drepturile si interesele legitime ale membrilor de sindicat conform Constitutiei Romaniei si legilor tarii.

(2) Pentru a apara drepturile si interesele legitime ale membrilor de sindicat, Sindicatul actioneaza in numele acestora, avand calitate procesuala activa, conform legii.

Art. 4 – Principii

Principiile generale care definesc activitatea Sindicatului sunt:

a) Independenta – Sindicatul este o organizatie independenta care actioneaza numai in interesul membrilor de sindicat si al salariatilor.

b) Legalitate – Sindicatul este constituit si functioneaza in temeiul legii si actioneaza in vederea respectarii Constitutiei Romaniei si legilor tarii.

c) Responsabilitate – Sindicatul reprezinta membrii de sindicat in baza si in limitele mandatului conferit de prezentul statut si de lege. Sindicatul este direct responsabil de rezultatele obtinute in reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor de sindicat.

d) Participare activa – Sindicatul promoveaza implicarea activa si un sistem electiv deschis tuturor membrilor de sindicat, fara discriminare.

e) Solidaritate – Sindicatul promoveaza solidaritatea intre salariati in promovarea intereselor profesionale comune si urmareste realizarea unitatii de actiune sindicala prin colaborarea deschisa cu organizatii cu interese comune.

f) Libertate de opinie – Sindicatul apara/sustine/promoveaza/ libertatea de opinie pentru toti membrii de sindicat.

CAPITOLUL II
OBIECTIVE SI MIJLOACE DE ACTIUNE SINDICALA

Art. 5 – Apararea drepturilor si intereselor legitime

Sindicatul aparara drepturile si interesele legitime ale membrilor de sindicat prin actiuni menite a duce la:

a) Protejarea tuturor drepturilor si intereselor legitime.

b) Imbunatatirea conditiilor de lucru si asigurarea dotarilor necesare desfasurarii activitatii.

c) Imbunatatirea cadrului normativ specific organizarii si functionarii serviciului penitenciar.

Art. 6 – Promovarea intereselor de corp profesional

Sindicatul asigura promovarea intereselor de corp profesional ale membrilor de sindicat prin actiuni menite a duce la:

a) Cresterea nivelului profesional al lucratorilor de penitenciare.

b) Eliminarea comportamentelor neprofesionale in randul salariatilor.

c) Promovarea unei imagini pozitive a corpului profesional al lucratorilor de penitenciare.

d) Informarea continua a salariatilor privitor la cadrul normativ si procedural specific.

e) Implicarea salariatilor in actiuni cu caracter profesional, social, economic, cultural sau sportiv.

f) Intarirea unitatii miscarii sindicale din sistemul penitenciar, conform legilor in vigoare si promovarea solidaritatii profesionale intre salariati.

g) Promovarea unei strategii/politici de resurse umane echitabile si coerente.

Art. 7 – Parteneriat social

Sindicatul dezvolta relatii de parteneriat/colaborare cu reprezentantii Ministerului Justitiei, Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu conducerile unitatilor penitenciare precum si cu alte institutii sau autoritati cu atributii in domeniu in vederea:

a) Apararii drepturilor si intereselor legitime si promovarii intereselor profesionale ale membrilor de sindicat.

b) Eficientizarii cadrului organizatoric si normativ specific.

c) Elaborarii, implementarii si monitorizarii politicii executional penale in sistemul penitenciar.

Art. 8 – Mijloace de actiune

Pentru atingerea obiectivelor proprii Sindicatul actioneaza cu respectarea Constitutiei Romaniei si a legilor tarii prin urmatoarele mijloace:

a) Petitie formulata in temeiul legislatiei privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor. Petitia reprezinta orice cerere, reclamatie, sesizare sau propunere formulata in scris sau posta electronica prin care Sindicatul se adreseaza unor autoritati si institutii publice.

b) Conciliere, mediere, arbitraj si greva in temeiul legislatiei privind conflictele de munca si functia publica.

c) Negociere in temeiul legislatiei privind contractele colective de munca si functia publica.

d) Demonstratia si pichetarea in limitele legislatiei privind organizarea adunarilor publice.

e) Sesizarea organelor competente cu privire la orice ilegalitate in legatura cu drepturile si interesele legitime ale membrilor de sindicat.

f) Orice alte mijloace legale.

CAPITOLUL III
RELATIA DINTRE SINDICAT SI MEMBRII DE SINDICAT

Art. 9 – Atribute generale ale sindicatului

(1) In vederea indeplinirii obiectivelor, Sindicatul adopta propriul statut, isi alege liber reprezentantii, isi organizeaza gestiunea si activitatea si, formuleaza programe proprii de actiune.

(2) Sindicatul poate dobandi, in conditiile legii, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros orice fel de bunuri mobile si imobile necesare realizarii scopului prevazut in statut.

(3) Sindicatul solicita informatii necesare pentru a putea apara drepturile membrilor sai.

(4) Sindicatul se poate afilia la organizatii de tip federativ, confederativ, nationale si internationale.

Art. 10 – Atributii specifice ale sindicatului

(1) In reprezentarea membrilor, Sindicatul:

a) Apara drepturile si interesele legitime si promoveaza interesele profesionale ale acestora.

b) Reprezinta membrii de sindicat in fata conducerii locale sau centrale, dupa caz, precum si in fata organelor de stat si a altor institutii.

c) Organizeaza actiuni de intrajutorare intre membrii de sindicat.

d) Organizeaza acordarea de asistenta juridica membrilor de sindicat care se afla intr-un litigiu de munca sau care are legatura cu atributiile de serviciu.

e) Delega reprezentanti care sa ii reprezinte interesele in raporturile de colaborare cu conducerea unitatilor penitenciare.

f) Mentine permanent legatura cu organele conducerii in scopul realizarii unei informari reciproce privind activitatea din sistemul penitenciar si cea sindicala.

g) Informeaza membrii privind activitatea Sindicatului.

h) Se implica in solutionarea conflictelor de munca si de drepturi in numele si pentru membrii de sindicat.

i) Tine evidenta membrilor, incasarilor si cheltuielilor de orice fel.

j) Actioneaza pentru organizarea de activitati culturale, educative, recreative, obtinerea de bilete de odihna si tratament.

k) Desfasoara, conform legii, orice alte activitati menite a duce la indeplinirea obiectivelor propuse.

(2) Sindicatul poate constitui, dobandi, administra sau poate participa la constituirea sau administrarea in interesul membrilor sai si in conditiile prevazute de lege:

a) Casa de ajutor propriu.

b) Publicatii proprii.

c) Unitati de invatamant, culturale sau economico-sociale, societati comerciale.

Art. 11 – Drepturile membrilor de sindicat

Membrii de sindicat au urmatoarele drepturi:

a) Apararea drepturilor si intereselor legitime – Sindicatul apara drepturile si interesele legitime ale membrilor de sindicat.

b) Asistenta de specialitate – in situatii ce implica raspunderea disciplinara, administrativa, civila, sau penala, dupa caz, Sindicatul asigura asistenta juridica sau reprezentare.

c) Libera exprimare a opiniei si libertatea de constiinta – Sindicatul apara liberul exercitiu al tuturor drepturilor si libertatilor individului.

d) Participare activa – membrii de sindicat au dreptul de a participa activ la activitatea sindicala.

e) De a alege – orice membru de sindicat, fara discriminare, poate alege organele reprezentative conform prevederilor prezentului statut.

f) De a fi ales – orice membru de sindicat care are calitatea de salariat in sistemul ANP, fara discriminare, poate fi ales in organele reprezentative conform prevederilor prezentului statut, cu conditia ca in ultimele 12 luni sa fii fost membru SNLP.

Art. 12 – Indatoririle membrilor de sindicat

Membrii sindicatului au urmatoarele indatoriri:

a) Sa cunoasca si sa respecte statutul sindicatului.

b) Sa achite la timp cotizatia lunara.

c) Sa respecte disciplina si ierarhia sindicala, precum si hotararile organelor de conducere ale Sindicatului.

d) Sa aiba un comportament conform cu regulile de conduita general acceptate in societate.

e) Sa nu aduca prejudicii, intereselor si imaginii organizatiei si sa sustina activitatea Sindicatului.

CAPITOLUL IV
CALITATEA DE MEMBRU DE SINDICAT

Art. 13 – Dobandirea calitatii de membru de sindicat

(1) Poate fi membru al Sindicatului orice salariat si fost salariat din cadrul sistemului institutional al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si din cadrul Ministerului Justitiei care adera liber consimtit la prezentul statut si care formuleaza o cerere scrisa (adeziune) in acest sens. Aceasta se depune spre aprobare Biroului Executiv. Modelul de adeziune la sindicat este parte integranta a prezentului statut si este prezentat in anexa nr. 2 la prezentul statut.

(2) Calitatea de membru al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare incepe din momentul aprobarii adeziunii de catre Biroul Executiv, in urma propunerii presedintelui Filialei.

Art. 14 – Exercitarea calitatii de membru de sindicat

Exercitarea calitatii de membru de sindicat se realizeaza in conformitate cu legislatia sindicala si prevederile prezentului statut.

Art. 15 – Pierderea calitatii de membru de sindicat

(1) Pierderea calitatii de membru poate avea loc:

a) De drept, ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu cu exceptia pensionarii.

b) La cerere, ca urmare a retragerii, pe baza unei cereri scrise.

c) Urmare a aplicarii sanctiunii disciplinare de excludere.

(2) Membrii care au pierdut calitatea de membru al sindicatului nu au nici un drept asupra patrimoniului Sindicatului.

(3) Persoanele ale caror raporturi de munca sau serviciu au incetat prin pensionare isi pot pastra calitatea de membrii in sindicat cu conditia continuarii platii cotizatiei in conditiile prezentului statut.

CAPITOLUL V

RECOMPENSE SI SANCTIUNI

Art. 16 – Acordarea recompenselor

(1) Pentru activitatea desfasurata membrii de sindicat pot fi recompensati cu:

a) Premii in bani sau bunuri.

b) Diplome de merit si distinctii.

c) Titluri onorifice.

(2) Procedura de acordare a recompenselor este stabilita in Regulamentul de Organizare si Functionare a Sindicatului.

Art. 17 – Aplicarea sanctiunilor

(1) Membrilor de sindicat le sunt aplicabile urmatoarele sanctiuni:

a) Atentionarea scrisa.

b) Suspendarea din sindicat pe o perioada de la 1 la 6 luni.

c) Excluderea din sindicat.

(2) Sanctiunile se aplica de Biroul executiv, si se pot contesta in termen de 30 de zile la Consiliul sindicatului care poate lua decizia de mentinere sau anulare a sanctiunii.

(3) Biroul executiv aplica sanctiuni la propunerea presedintilor de Filiale, cu exceptia cazurilor in care se ia decizia de sanctionare a liderului

(4) Metodologia de aplicare a sanctiunilor este stabilita in Regulamentul de Organizare si Functionare a Sindicatului.

CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL SI VENITURILE SINDICATULUI

Art. 18 – Constituirea patrimoniului

(1) Patrimoniul Sindicatului este constituit din totalitatea bunurilor mobile, imobile si din mijloace banesti aflate in proprietatea sa sau dobandite sub orice forma in conditiile legii.

(2) Administrarea patrimoniului, folosirea, inchirierea, transmiterea de bunuri si orice alte operatiuni se fac in conditiile legii.

(3) Veniturile SNLP se constituie din:

a) Cotizatiile membrilor.

b) Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale.

c) Dividendele societatilor comerciale infiintate.

d) Venituri realizate din activitati economice directe.

e) Donatii, sponsorizari sau legate.

f) Resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.

g) Alte venituri prevazute de lege.

Art. 19 – Cotizatia

(1) Cotizatia reprezinta contributia financiara lunara a fiecarui membru de sindicat.

(2) Cuantumul cotizatiei este de 1% din venitul salarial brut realizat sau de 30 de lei pe an in cazul fostilor salariati. Cuantumul cotizatiei pentru fostii salariati poate fi modificat prin hotararea Consiliului National.

(3) Cotizatia se retine pe statul de plata pe baza acordului membrului de sindicat sau, in cazul fostilor salariati, precum si in situatii exceptionale, se poate achita direct presedintilor de filiale pe baza de chitanta.

(4) Cotizatia se plateste incepand din luna in care a fost aprobata adeziunea pentru salariati, iar in cazul fostilor salariati se plateste incepand din luna in care a fost aprobata adeziunea si ulterior, cel tarziu pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.

Art. 20 – Comisia de cenzori

(1) Organul de control financiar al sindicatului este comisia de cenzori alcatuita din 3 membri titulari si 2 membri supleanti, alesi de Adunarea Generala.

(2) Comisia de Cenzori este subordonata Adunarii Generale a sindicatului si este condusa de un Presedinte ales de catre membrii comisiei.

Art. 21 – Situatia patrimoniului la incetarea activitatii

(1) Dizolvarea Sindicatului se face in temeiul hotararii adoptate de Adunarea Generala sindicatului cu majoritate de 2/3 din totalul membrilor.

(2) Operatiunile legate de dizolvarea sindicatului sunt efectuate de o comisie speciala, numita de Adunarea Generala. Comisia speciala intocmeste o documentatie privind distribuirea, transmiterea sau, dupa caz, lichidarea patrimoniului sindicatului, conform celor stabilite de Adunarea Generala.

(3) In cazul incetarii activitatii, fara a se adopta o rezolutie asupra patrimoniului, oricare dintre membrii sai are dreptul de a se adresa tribunalului conform legii.

CAPITOLUL VII
STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art. 22 – Structura sindicatului

(1) Structura organizatorica a SNLP cuprinde:

a) Adunarea Generala

b) Consiliul National

c) Biroul Executiv

d) Filialele

(2) Toate componentele structurii organizatorice a SNLP vor avea prevederi cuprinse in ROF-ul sindicatului. ROF-ul SNLP va fi elaborat de catre Biroul Executiv si aprobat/modificat de catre Consiliul National.

Art. 23 – Filialele – scopul, componenta, constituirea

(1) SNLP este constituit din filiale, componente ale structurii sale organizatorice.

(2) Filialele sunt structuri teritoriale fara personalitate juridica, care au urmatoarele scopuri principale:

a) Reprezinta sindicatul in limita Statutului si ROF-ului acesteia in relatia cu autoritatile locale.

b) Asigura circulatia informatiei intre organele de conducere si membrii de sindicat.

c) Indeplinesc rezolutiile, hotararile si deciziile organelor colective ale SNLP.

d) Coordoneaza activitatea pentru rezolvarea problemelor locale.

(3) Filialele au un efectiv minim de 5 persoane si se constituie la nivelul institutiilor si unitatilor in care SNLP are membri de sindicat.

(4) La nivel national fostii salariati din sistemul administratiei penitenciare si Ministerul Justitiei care au calitatea de membrii SNLP pot constitui o filiala a carei structura si organizare se reglementeaza in ROF-ul SNLP.

(5) Afilierea membrilor la SNLP se face prin intermediul unei filiale, cu aprobarea Biroului Executiv SNLP.

(6) Constituirea filialelor este validata de Biroul Executiv al SNLP.

Art. 24 – Filialele – presedintele, vicepresedintii

(1) Filiala este condusa de presedintele de filiala si vicepresedinti de filiale alesi pentru o perioada de 4 ani, prin vot secret cu majoritate simpla de Adunarea Generala a Filialei. Presedintele filialei numeste un inlocuitor dintre vicepresedinti, in caz de absenta.

(2) Presedintii filialelor SNLP impreuna cu membrii Biroului Executiv formeaza Consiliul National al SNLP, organ de conducere cu caracter decizional si deliberativ, presedintii de filiale avand calitatea de reprezentanti alesi pe o perioada de 4 ani in Consiliul National al SNLP.

(3) Numarul maxim al vicepresedintilor in cadrul unei filiale nu poate fi mai mare de 5; numarul minim este de un vicepresedinte/filiala.

(4) Atributiile presedintelui si vicepresedintilor de filiale se stabilesc prin ROF-ul SNLP.

Art. 25 – Filialele – Adunarea Generala, Comitetul de filiala

(1) Adunarea Generala a Filialei este formata din reprezentanti desemnati pe baza normei de reprezentare de 1:5 membri de sindicat, sedintele fiind intrunite statutar in prezenta majoritatii simple a reprezentantilor.

(2) In cazul in care Adunarea Generala a Filialei are pe ordinea de zi alegerea presedintilor si vicepresedintilor de filiala, Adunarea lucreaza statutar cu cvorumul prevazut la art. 27 si in conditiile prevazute de ROF-ul SNLP.

(3) Adunarea Generala a Filialei adopta hotarari prin vot deschis, cu majoritate simpla a reprezentantilor prezenti.

(4) Adunarea Generala a Filialei se intruneste anual sau de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui de filiala sau a minim 1/3 din numarul total de membri.

(5) Adunarea Generala a Filialei stabileste numarul de vicepresedinti de filiala care vor fi alesi la nivelul filialei

(6) La nivelul filialelor se alege un Comitet de filiala format din:

• Presedintele filialei

• Vicepresedintii filialei

• Reprezentantii sectoarelor de activitate

(7) Comitetul de filiala alege un inlocuitor pentru presedintele filialei in cazul in care acesta lipseste si nu a numit unul, avand rol consultativ la adoptarea unor decizii.

Art. 26 – Organele de conducere

Organele de conducere ale sindicatului sunt:

a) Adunarea Generala

b) Consiliul National

c) Biroul Executiv

Art. 27 – Adunarea generala

(1) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al sindicatului.

(2) Adunarea Generala este alcatuita din delegatii Filialelor al caror numar este stabilit pe baza normei de reprezentare a 1/60 membri de sindicat platitori cu cotizatia la zi, dar nu mai putin de un delegat de Filiala. Presedintii si vicepresedintii Filialelor sunt obligatoriu inclusi in. Numarul de delegati ai unei filiale se mareste cu 1 pentru fractiunile care depasesc cu 1 jumatatea normei de reprezentare.

(3) Adunarea Generala se intruneste de regula anual, dar nu mai tarziu de o data la doi ani in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare. Sedintele sunt statutar intrunite in prezenta a 2/3 din numarul delegatilor. Rezolutiile se adopta cu o majoritate simpla din numarul de delegati prezenti.

(4) In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut la alin. (1) in termen de cel mult 30 de zile se convoaca o noua Adunare Generala, cvorumul de prezenta aplicabil fiind de cel putin jumatate plus unu din numarul delegatilor.

(5) Lucrarile Adunarii Generale sunt organizate de Biroul Executiv si sunt conduse de presedinte si vicepresedinti.

(6) Pe perioada alegerilor pentru organele de conducere ale sindicatului, lucrarile Adunarii Generale sunt conduse de un comitet format din 3 membri alesi de adunare, numit “Comitet pentru organizarea alegerilor”. Acesta isi inceteaza activitatea dupa ce au fost alese organele de conducere ale sindicatului. Alegerile se fac prin vot secret cu o majoritate simpla din numarul delegatilor prezenti.

Art. 28 – Atributiile Adunarii Generale

(1) Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a) Adopta ordinea de zi si regulile de procedura privind desfasurarea lucrarilor.

b) Adopta si modifica statutul si valideaza modificarile Statutului hotarate de Consiliul National in conformitate cu art. 30, alin. (1), lit. l).

c) Stabileste strategia generala.

d) Alege si revoca presedintele, vicepresedintii si secretarul general.

e) Ratifica executia bugetara si aproba proiectul de buget.

f) Ratifica afilierea la organizatii de tip federativ, confederativ, internationale precum si constituirea de uniuni sindicale.

g) In caz de reorganizare, divizare, comasare sau dizolvare, hotaraste soarta patrimoniului.

(2) In exercitarea atributiilor proprii Adunarea Generala adopta rezolutii, semnate pentru conformitate de catre presedintele sindicatului si secretarul general.

Art. 29 – Consiliul National

(1) Consiliul National este organul de conducere cu caracter deliberativ si decizional care asigura coordonarea activitatii SNLP in perioada dintre doua Adunari Generale, in conformitate cu rezolutiile adoptate de Adunarea Generala.

(2) Consiliul National este alcatuit din membrii Biroului Executiv si din presedintii filialelor.

(3) Consiliul National se intruneste semestrial in sedinte ordinare si ori de cate ori este nevoie in sedinte extraordinare. Modalitatea de votare se stabileste in prima zi a lucrarilor prin vot liber deschis. Alegerile se fac prin vot secret cu o majoritate simpla din numarul delegatilor prezenti.

(4) Lucrarile Consiliul National sunt organizate si conduse de Biroul Executiv.

Art. 30 – Atributiile Consiliului National

(1) Consiliul National are urmatoarele atributii:

a) Adopta ordinea de zi si regulile de procedura privind desfasurarea lucrarilor consiliului.

b) Coordoneaza si orienteaza intreaga activitate intre doua Adunari Generale.

c) Analizeaza si hotaraste asupra activitatii structurilor organizatorice inferioare.

d) Adopta bugetul si il rectifica pe parcursul exercitiului bugetar in functie de prioritati.

e) Solutioneaza contestatiile privind sanctiunile aplicate de Biroul executiv.

f) Hotaraste afilierea sau retragerea din organizatiile nationale si internationale.

g) Hotaraste in materia declansarii conflictelor de munca.

h) Modifica cuantumul cotizatiei pentru fostii salariati.

i) Convoaca Adunarea Generala in sedinte extraordinare.

j) Adopta ROF.

k) Modifica Strategia Sindicatului intre doua sedinte ale Adunarii Generale.

l) In mod cu totul exceptional hotaraste asupra modificarilor urgente ale Statutului SNLP urmand ca acestea sa fie supuse validarii in prima sedinta a Adunarii Generale.

(2) In cazuri exceptionale precum imbolnaviri de lunga durata, emigrare, frauda, disparitie, Consiliul Sindicatului poate suspenda din functie presedintele, vicepresedintii sau/si secretarul general al Sindicatului, putand decide asupra interimatului acestei functii. Concomitent, este convocata Adunarea Generala in sedinta extraordinara pentru expunerea cazului si ratificarea hotararii de alegeri anticipate.

(3) In exercitarea atributiilor proprii Consiliul Sindicatului adopta hotarari, semnate pentru conformitate de catre presedintele sindicatului si secretarul general.

Art. 31 – Biroul Executiv

(1) Biroul Executiv este organul executiv ce realizeaza conducerea operativa a SNLP, care aduce la indeplinire rezolutiile si hotararile Congresului National si Consiliului National.

(2) Biroul Executiv este alcatuit din:

a) Presedinte.

b) Prim-vicepresedinte

c) Secretar General.

d) 2 Vicepresedinti.

(3) Biroul Executiv se intruneste de regula lunar sau ori de cate ori este nevoie.

(4) Membrii Biroului Executiv sunt alesi de Adunarea Generala pentru o perioada de 4 ani.

Art. 32 – Atributiile Biroului Executiv

Biroul Executiv are urmatoarele atributii:

a) Adopta ordinea de zi a sedintelor proprii.

b) Indeplineste rezolutiile si hotararile Adunarii Generale/Consililui National, elaborand planuri concrete de actiune.

c) Decide asupra solicitarilor de adeziune.

d) Convoaca Adunarea Generala, Consiliul National, Comisia de cenzori, facand propuneri pentru ordinea de zi a primelor doua.

e) Poate decide infiintarea de comisii tehnice si de specialitate, stabilind mandatul, atributiile si responsabilitatile in decizia de infiintare.

f) Prezinta raport asupra activitatii sale Adunarii Generale si Consiliului National.

g) Avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli.

h) Asigura circulatia informatiei in cadrul SNLP.

i) Asigura si raspunde de administrarea Patrimoniului SNLP.

j) Armonizeaza, promoveaza si apara interesele filialelor membre.

k) Coordoneaza activitatea filialelor, comisiilor si celorlalte structuri SNLP.

l) Valideaza rezultatele alegerilor la nivel de filiale

m) Numeste presedintii interimari de filiale, pana la efectuarea alegerilor.

n) Numeste Presedintii filialelor si/sau reprezentantii SNLP in organismele bipartite/tripartite dupa caz.

o) Poate solicita Consiliului National convocarea Adunarii Generale Extraordinare, dupa doua solicitari respinse putand convoca direct Adunarea Generala Extraordinara.

p) Asigura incheierea contractelor individuale de munca, a conventiilor/protocoalelor de colaborare.

q) Analizeaza lunar activitatea financiara a SNLP.

r) Analizeaza propunerile Presedintelui SNLP inaintate pe baza evaluarii periodice a activitatii individuale a membrilor Biroului executiv si decide in conformitate cu hotararile Consiliului National.

s) Elaboreaza ROF-ul SNLP.

t) Stabileste programul de lucru si nivelul de reprezentare.

u) Organizeaza si conduce Adunarile Generale si Consiliile Nationale.

v) Reprezinta sindicatul.

w) Hotaraste sanctiuni.

x) Solutioneaza contestatii.

y) Adopta decizii.

Art. 33 – Membrii Biroului Executiv

Membrii Biroului Executiv indeplinesc urmatoarele atributii:

(1) Presedintele sindicatului

a) Reprezinta si angajeaza juridic sindicatul in plan national si international.

b) Reprezinta interesele organizatiei in cadrul structurilor sindicale la care SNLP este afiliat.

c) Prezideaza lucrarile Adunarii Generale si Consiliului SNLP.

d) Conduce activitatea Biroului executiv.

e) Raspunde de intarirea structurii organizatorice si functionale a sindicatului.

f) Coordoneaza elaborarea de programe cu finantare externa, precum si alte proiecte.

g) Evalueaza periodic activitatea individuala a membrilor Biroului executiv si propune masuri in sedintele Biroului executiv, in conformitate cu hotararile Consiliului SNLP.

h) In exercitarea atributiilor proprii Presedintele sindicatului emite decizii contrasemnate de secretarul general.

(2) Prim-vicepresedintele

a) Coodoneaza activitatea vicepresedintilor si face propuneri Biroului executiv pentru eficientizarea acesteia.

b) Coordoneaza activitatea din cadrul comisiilor de dialog sau organismelor bipartite si tripartite.

c) Asigura functionarea tuturor componentelor structurii organizatorice si urmareste respectarea Statutului si ROF-ului sindicatului.

d) Coordoneaza si raspunde de activitatea economica si financiar-contabila a sindicatului.

e) In absenta presedintelui sindicatului indeplineste atributiile acestuia.

f) Are calitatea de purtator de cuvant al organizatiei.

(3) Vicepresedinte I

a) Mentine o comunicare permanenta cu filialele si alte structuri constituite de SNLP.

b) Informeaza lunar Biroul executiv cu privire la problemele filialelor si demersurile efectuate pentru solutionarea acestora.

c) Coordoneaza si administreaza activitatile legate de negocierile Contractului/Acordului colectiv de munca.

d) Elaboreaza si coordoneaza evidente, programe si activitati privind interpretarea corecta si aplicarea cadrului legal si a actelor colective (contract/acord) in sistemul administratiei penitenciare.

e) Coordoneaza activitatile privind promovarea intereselor organizatiei in legislatia aplicabila si de transpunere/respectare a prevederilor legislatiei interne si internationale in complexul legislativ aplicabil sistemului administratiei penitenciare.

(4) Vicepresedinte II

a) Coordoneaza activitatile sindicatului in procesul de elaborare a unor proiecte de acte normative sau administrative si tine evidenta termenelor, propunerilor inaintate si raspunsurilor primite in cadrul procesului de elaborare.

b) Elaboreaza si promoveaza conceptia organizatiei privind evolutia, impactul si consecintele contextului social-economic asupra sistemului penitenciar.

c) Coordoneaza si administreaza activitatile legate de litigii de munca, contencios administrativ si comisii de disciplina.

d) Asigura membrilor asistenta juridica in actiuni interne si internationale sau coodoneaza asigurarea acesteia prin expertii organizatiei.

e) Creaza si administreaza baza de date a sindicatului referitoare la istoricul si rezolvarea litigiilor si conflictelor de munca, precum si a oricaror actiuni derulate in instantele de judecata sau cercetari/verificari disciplinare, ori alte situatii divergente sau conflictuale.

(5) Secretarul-general

a) Urmareste permanent respectarea R.O.F. si face propuneri de modificare a acestuia.

b) Intocmeste procesele verbale ale sedintelor organelor de conducere ale SNLP si organizeaza evidenta dezbaterilor, respectiv a rezolutiilor, hotararilor si deciziilor adoptate.

c) Coordoneaza activitatea comisiilor constituite pe probleme specifice.

d) Asigura actualizarea lunara a evidentei membrilor filialelor si celorlalte structuri SNLP.

e) Asigura informarea membrilor cu privire la activitatea organizatiei.

f) Coordoneaza organizarea actiunilor de protest.

g) Organizeaza lucrarile Adunarii generale, Consiliului National si Biroului Executiv.

Art. 34 – Renuntarea la calitatea de membru in organele de conducere

(1) Membrii SNLP alesi prin vot, care au atributii de conducere la diferite niveluri ale organizatiei, pot renunta la aceasta calitate.

(2) Renuntarea se notifica Biroului executiv.

(3) Biroul executiv va informa Consiliul Sindicatului despre hotararea de renuntare precum si despre demersurile intreprinse ca urmare a acesteia.

Art. 35 – Organizarea alegerilor

(1) Alegerile sindicale se vor desfasura o data la 4 ani pentru toate nivelurile de conducere ale sindicatului, prin vot secret cu o majoritate simpla.

(2) Procedura de organizare a alegerilor sindicale este parte integranta a Regulamentului de organizare si functionare al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare.

CAPITOLUL VIII
DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 36 – Abrogare

Cu data adoptarii prezentului, Statutul Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare adoptat de catre Adunarea Generala din 06.06.2008, se abroga.

Art. 37 – Adoptarea regulamentului de organizare si functionare

In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentului statut, va fi elaborat Regulamentul de organizare si functionare al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare care se va adopta de catre Consiliul National.

Art. 38 – Denumiri

(1) Incepand cu data adoptarii prezentului Statut, liderii grupelor SNLP aflati in exercitiu se denumesc presedinti de filiale.

(2) Incepand cu data adoptarii prezentului Statut, viceliderii grupelor SNLP aflati in exercitiu se denumesc vicepresedinti de filiala.

***

Prezentul Statut a fost adoptat de Adunarea Generala – forul suprem de conducere al Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare intrunita statutar in data de 15.01.2011